Tezler

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin

Nicel ve nitel araştırma deseninin birlikte kullanıldığı araştırma, 2009-2010 öğretim yılı bahar döneminde, Ankara'da bulunan bir Anadolu Lisesi'nde 9. sınıfta öğrenim gören, toplam 120 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bir kontrol grubu ve üç deney grubunun (Deney A, Deney B, Deney C) yer aldığı araştırmada fizik dersi, kontrol grubu öğrencileri ile mevcut programa uygun olarak yürütülmüştür.

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin

Bu çalışmanın amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim Merkezi’nin (ODTÜ BM) öğrencilerin bilime yönelik tutumları üzerine etkisinin incelenmesidir. Örneklem (N=251) 131 erkek (%52.2) ve 120 kız (%47.8) öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş aralığı 11-14 yaştır (A.O=12.71, SS=0.80). Tutum ölçeği, ODTÜ BM’yi ziyaretten bir hafta önce, ziyaretten hemen sonra ve ziyaretten 1 hafta sonra uygulanmıştır. Örneklemi oluşturma sürecindeki sınırlılıklardan dolayı, 2 farklı araştırma yöntemi kullanılmıştır.